Privacybeleid Kuipersbanden

Privacy Policy

Kuipers Bandenservice BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kuipers Bandenservice BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kuipers Bandenservice BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Kuipers Bandenservice BV verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Administratieve doeleinde;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag van deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kuipers Bandenservice BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– (Zakelijke) Telefoonnummer
– (Zakelijke) E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Kuipers Bandenservice BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) door de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.